Opći uvjeti Palma travel

OPĆI I POSEBNI UVJETI TE UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

Opći i posebni uvjeti kao i upute sastavni su dio svih aranžmana TA Palma te su prilog katalogu i cjeniku. Putnik je prilikom potpisivanja Ugovora o putovanju upoznat s općim uvjetima i uputama i potpuno je suglasan sa njima! Također su sastavni dio ugovora odnosno vouchera, koji sklapaju TA Palma d.o.o (u nastavku Ta Palma), odnosno odgovorna agencija i putnik koji se prijavljuje za određeni turistički aranžman. Opći uvjeti vrijede samo za turističke aranžmane koje organizira Ta Palma, osim ukoliko je izričito navedeno da vrijede također i za prodaju aranžmana drugih organizatora. U slučaju, da je u posebnim uvjetima poslovanja ili u pojedinom programu točkom općih uvjeta i uputa određeno drugačije, vrijedi ono što je navedeno u programu. U slučaju telefonske prodaje, odnosno Internet prodaje, smatra se da je putnik primio odredbe Općih uvjeta poslovanja u trenutku, kada je telefonski odnosno putem Interneta naručio turistički aranžman. S odredbama Općih uvjeta i uputa, putnik se može upoznati na web stranici www.palma-travel.hr, gdje su posebno označeni i dostupni. Naručitelj odnosno putnik je svaka osoba koja je napravila važeću rezervaciju ili kupila i platila turistički aranžman ili druge usluge Ta Palma d.o.o te se na njega odnose Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane. Za određene programe i kataloge, uz Opće uvjete vrijede i posebni uvjeti (objavljeni na web stranici i u katalozima).

COVID-19:
VAŽNO - PRIJE PUTOVANJA: Savjetujemo vam da prije svakog putovanja dodatno provjerite ima li ograničenja za putovanja u određenu destinaciju. Putovanje može biti dopušteno samo u određene svrhe, a turističko putovanje može biti izuzeto. Više detalja možete pronaći na: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

POSEBNI UVJETI ZA TURISTIČKE ARANŽMANE
Posebni uvjeti za turistički aranžman kojeg organizira TA Palma je sastavni dio općih uvjeta te su Vam na raspolaganju u donjim rubrikama.
PRIJAVE
Putnik se može prijaviti za turistički aranžman u organizaciji Ta Palma, u bilo kojoj Palminoj poslovnici ili ovlaštenoj agenciji. Prilikom prijave, Ta Palma i putnik sklapaju ugovor, koji je ujedno i potvrda rezervacije i sadrži podatke o putnikovom turističkom aranžmanu ili se odnosi na program aranžmana, gdje su ti podaci navedeni. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente, koje zahtjeva program putovanja, te platiti akontaciju.
U slučaju, da putnik prilikom prijave ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice, nastale zbog netočnih podataka. Od nje je moguće odustati samo u skladu s odredbama o otkazu putovanja navedenih u Općim uvjetima. Obvezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave ili potpisanog ugovora, svaka narudžba proslijeđena usmeno ili pismeno koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih suputnika, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog platnog instrumenta, uplatu prijave ili njezina dijela, ili konkludentnu radnju koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka. U slučaju, da putnik tijekom prijave ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice, nastale zbog nepravilnih podataka.
Ukoliko u katalogu ne pronađete željenu destinaciju ili objekt, rado ćemo Vam posredovati rezervaciju po vašoj želji. Putnik prilikom prijave potpisuje ugovor o rezervaciji (prijavnicu). Na taj način sve, što je navedeno u tim uvjetima odnosno uvjetima odgovornog organizatora, postaje pravna obveza, kako za putnika tako i za organizatora, ukoliko odgovorni organizator takvu rezervaciju nakon provjere i potvrdi. Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju s opcijom (po dogovoru ili ponudi) od strane organizatora, vrijede uvjeti za sklapanje ugovora, koji su označeni na opcijskom dokumentu. Opcija ne vrijedi i nije obvezujuća u slučaju više sile ili „ stop bookinga“ (stop prodaje). Posebni akcijski poklon bonovi i ponude, koje poklanja TA Palma, možete unovčiti samo pri kupnji novih aranžmana te se ne priznaju za već napravljene rezervacije.

PREDUGOVORNE INFORMACIJE (ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku, katalogu i slično)
Agencija Palma Travel posvećuju veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Palma Travel nastojati ispraviti u što skorijem roku. Palma Travel ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.
Uz opće uvjete putovanja, putniku se šalje i obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu te najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Detaljnije, šalje se dokumentacija:
1a) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja putnička agencija Palma Travel kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija Palma Travel u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija Palma Travel ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna
1b) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija koje je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline. Turistička agencija koja je organizator putovanja ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.
2) Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

PLAĆANJE
Danom plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši uplatu na blagajni Ta Palma ili kod ovlaštene agencije, odnosno Ta Palma dobije doznaku na svoj transakcijski račun. Prilikom prijave putnik plaća akontaciju u iznosu od 40 % cijene aranžmana, odnosno, koliko je navedeno u programu putovanja i troškove rezervacije. Preostali dio putnik mora platiti najmanje 30 dan prije početka putovanja, odnosno onako kako je navedeno u programu. U slučaju, da preostali dio cijene aranžmana putnik ili ovlaštena agencija u kojoj je putnik napravio rezervaciju ne plati u predviđeno roku, smatra se da je otkazao putovanje i tada se upotrebljavaju odredbe o putnikovom otkazu aranžmana iz ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane. Pravovremeno i u ukupnom iznosu plaćeno putovanje jamči, po uvjetima, određenim u ovim općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane, odnosno po uvjetima određenim u posebnim uvjetima poslovanja ili programa, sudjelovanje odnosno slobodno mjesto na pojedinačnom turističkom aranžmanu ili putovanju. Putnik je prilikom polaska dužan pokazati dokument o plaćenom aranžmanu (ugovor/voucher ili/i potvrdu o uplati); u suprotnom je moguće da odgovorna osoba na putovanju putnika ne primi na putovanje, odnosno aranžman. Putnik može plaćati gotovinom ili drugim predviđenim sredstvom plaćanja. U skladu s uvjetima bezgotovinskog poslovanja financijskih institucija kod izvršenog bezgotovinskog plaćanja (kreditne kartice, Maestro, bankovna kartica...) turističkog aranžmana ili druge Palmine usluge. Ta Palma ni u kom slučaju ne može isplatiti gotovinu u slučaju da je potrebno vratiti uplaćeni iznos, ali putnik može zahtijevati povrat novca ako na njega ima pravo. Kada za putnika turistički aranžman rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe iz ove točke vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju.
Mogućnost plaćanja na rate. Za više informacija javite se u naše poslovnice. Na našim prodajnim mjestima će Vas upoznati sa svim mogućnostima obročne otplate te će Vam po želji napraviti informativni izračun. Za sva obročna plaćanja od 2 do 12 rata Agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%.

CIJENE
Cijene putovanja su određene programom i cjenikom putovanja ili ljetovanja, te vrijede od dana objave programa. Putnik je uz osnovnu cijenu turističkog aranžmana dužan platiti i sve doplate (avionske, lučke, sigurnosne pristojbe, vize, doplate za gorivo, itd.) koje se, ukoliko već nisu uračunata u osnovnu cijenu aranžmana, u ugovoru o putovanju zbrajaju zajedno s osnovnom cijenom aranžmana te mogućim neobaveznim doplatama u konačnu cijenu i tako na temelju ugovora o putovanju predstavljaju konačnu obvezu putnika.
Palma Travel ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:
a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije.
b) visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama.
c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman. Povećanje cijene se obračuna s jednakim postotkom, kao što je došlo do povećanja prethodno postojećih cijena, koje su bile uključene u kalkulaciju.
O mogućim promjenama cijene putovanja Ta Palma putnika je dužna obavijestiti 20 dana prije polaska. Ta Palma može u programu odrediti, da putnik usluge, koje će biti pružene tijekom putovanja, plati na licu mjesta. U tom slučaju Ta Palma ne nastupa kao organizator, niti kao posrednik, već kao informator. Svi reklamacijski zahtjevi se u tom slučaju, odnose na izvođača usluge na samoj destinaciji.
Ta Palma u programu može navesti cijenu aranžmana, a pri tom dodati i da se cijena može povećati ukoliko se ne prijavi određeni broj putnika odnosno nastupe drugi precizno određeni uvjeti. Putnik se prijavljuje po optimalno-nižoj cijeni, ali je upoznat te suglasan s doplatom razlike između optimalnog i minimalnog sudjelovanja putnika. U slučaju, da se za putovanje odluči manji broj putnika, o promjeni uvjeta biti ćete obavješteni tjedan dana prije odlaska. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o organizaciji putovanja ako je poskupljenje veće od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Tako niti jedna odredba ne tvrdi, da će nastupiti uvjeti za povećanje cijene aranžmana i putnik ne može odstupiti od ugovora, ukoliko bi uvjeti za povećanje cijene nastupili. Mogući popusti i pogodnosti međusobno se isključuju i nikada se ne zbrajaju. Ukoliko je više mogućih popusta i/ili pogodnosti, putnik može izabrati onu koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete.
Svi popusti i pogodnosti međusobno se isključuju i ne zbrajaju. Ukoliko je predviđeno više popusta, putnik može u trenutku prijave izabrati popust koji mu najviše odgovara. Izračuni za zrakoplovne aranžmane odnose se na min. 25 putnika, za putovanja sa posebnim čarter zrakoplovima za 140 putnika i za autobusne aranžmane, min. 45 putnika po autobusu, osim ako nije drugačije navedeno. Ta Palma može odrediti u programu da putnik plaća pojedine usluge isključivo na licu mjesta. U tom slučaju, Ta Palma se ne pojavljuje kao organizator, već kao posrednik i informatore. U ovom slučaju, podnositelj zahtjeva primjenjuje sve zahtjeve za pritužbu isključivo davatelju usluga na licu mjesta. Cijene doplata su informativne i podložne promjenama.

POKLON BONOVI
U Palminim poslovnicama možete naći i poklon bonove. Svi poklon bonovi, kuponi i drugi bonovi su važeći od datuma izdavanja, do datuma koji je naveden na bonu, odnosno kuponu. Ukoliko nije navedeno drukčije, poklon bonove i kupone do važećeg datuma možete unovčiti u Palminim poslovnicama za aranžmane, čiji organizator odmora i putovanja je TA Palma.

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU ARANŽMANA
Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, u cijenu aranžmana su uračunate usluge prijevoza, hotela i druge usluge, navedene u programu putovanja, kao i organizacija putovanja, PDV. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, vrijede cijene pojedinačnog turističkog aranžmana po osobi, za smještaj u standardnim dvokrevetnim sobama, bez garancije pogleda, balkona itd. te nude samo osnovni smještaj. Ukoliko postoji želja za smještaj tri osobe u jednoj sobi, putnike upozoravamo, da je treći dodatni ležaj u sobi i nije uvijek ekvivalentan osnovnom ležaju, ali cijena putovanja ostaje ista. Putniku tako omogućavamo, da izbjegne doplatu za smještaj u jednokrevetnoj sobi. Prehrana, udobnost i ostala ponuda pod nadzorom su lokalnih turističkih organizatora. Standardi turističkih ponuda među izabranim destinacijama su različiti i ne mogu se uspoređivati. Prehrana je također prilagođena lokalnim navikama. Organizator uz sve navedeno ne odgovara za bilo kakvu usmenu ili pisanu informaciju, koju je putnik dobio na posredničkom prodajnom mjestu, isto tako ne odgovara za informacije, koje su kod pojedinih objekata napisane na Internet stranicama pojedinog objekta, jer su te informacije lokalnog karaktera i prosudbe.
Podaci o bežičnoj internetskoj vezi su preuzeti sa službenih internetskih stranica hotela na dan izdavanja kataloga. Organizator putovanja ne odgovara za spor ili ometani rad mreže u slučaju preopterećenja ili drugih poteškoća u sustavu.

DODATNE USLUGE
Dodatne usluge su sve usluge, koje u pravilu nisu uključene u cijenu aranžmana (fakultativni izleti u organizaciji lokalnih agencija, ulaznice, posebna prehrana itd.) ili su za njih prema programu predviđene doplate (jednokrevetna soba, vize, zrakoplovne pristojbe ..), zato ih putnik plaća posebno, osim ako u programu nije drugačije navedeno. U slučaju da su pri pojedinačnom aranžmanu raspisane dodatne usluge, putnik može izraziti želju za tim uslugama prilikom prijave i doplatiti ih osnovnoj cijeni aranžmana. Objavljene cijene dodatnih usluga vrijede samo u slučaju narudžbe i uplate tih usluga, prilikom narudžbe i uplate osnovnog aranžmana na prijavnom mjestu. Za vrijeme putovanja putnik može doplatiti posebne usluge vođi puta ili predstavniku Ta Palma odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov turistički aranžman, na mjestu gdje se vrši usluga, u odgovarajućoj valuti i ako je za vrijeme putovanja određenu uslugu još moguće naručiti, po cijeni koja vrijedi na licu mjesta.
Ta Palma može preporučiti u programu da putnik plaća usluge (fakultativni izleti, iznajmljivanje sportske opreme, iznajmljivanje vozila, itd.) koje će biti realizirane na licu mjesta. U ovom slučaju, Ta Palma se ne pojavljuje kao organizator, već kao posrednik i informator. Putnik plaća uslugu izravno davatelju usluga i odgovornom organizatoru na licu mjesta. U tom slučaju, podnositelj zahtjeva primjenjuje sve zahtjeve za pritužbu samo na pružatelja usluga ili davatelja usluga na licu mjesta.

OTKAZ ILI PROMJENA PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Putnik ima pravo otkazati putovanje u poslovnici, gdje je rezervacija izvršena, u pisanom obliku, inače se otkaz putovanja ne prihvaća. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Ta Palma ima pravo na naknadu troškova nastalih zbog otkazivanja putovanja. Visina naknade troškova ovisi o trenutku u kojem je putnik otkazao putovanje. Visina naknade troškova otkaza putovanja ovisi o vremenu do početka izvođenja usluga u kojem je putnik predložio otkaz putovanja odnosno otkazao putovanje:

LJESTVICA OTKAZIVANJA gdje su Palma Travel d.o.o. i Palma d.o.o. glavni organizatori:
Organizator od ukupne cijene aranžmana zadržava

EUROPSKA PUTOVANJA AUTOBUSOM I ZRAKOPLOVOM:
· do 30 dana prije dana početka usluge – 20% cijene aranžmana, a najmanje 200 kn,
· 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
· 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana,
· 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
· 7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
· nakon polaska odnosno nedolazak bez otkaza - 100% cijene aranžmana.
VELIKE EUROPSKE TURE (TRAJANJE OD 7 ILI VIŠE DANA):
· 65 dana i više prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 400 kn po osobi,
· 64 do 46 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
· 45 do 32 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
· 31 dan prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
· nakon polaska odnosno nedolazak bez otkaza - 100% cijene aranžmana.
DALEKA PUTOVANJA:
· do 45 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana, a najmanje 200 kn,
· 44 do 15 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
· 14 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
· nakon polaska odnosno nedolazak bez otkaza - 100% cijene aranžmana.
PUTOVANJA IZ KATALOGA MEDITERAN:
· do 30 dana prije dana početka usluge – 20% cijene aranžmana,
· 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
· 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
· 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 70% cijene aranžmana,
· 7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
· nakon polaska odnosno nedolazak bez otkaza – 100% cijene aranžmana.
JADRAN, WELLNES:
· do 30 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
· 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
· 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
· 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
· 7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.
SKIJANJE:
· do 30 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
· 29 do 15 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
· 14 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

Otkazni uvjeti naznačeni u ovim Općim uvjetima ne primjenjuju se za trošak izabranih zrakoplovnih karata te za usluge kupljene preko rezervacijskih sustava s posebnim uvjetima kao što su: hoteli, najam automobila, transferi, razne ulaznice, trajektni prijevozi, vize... Za svaku takvu uslugu trošak otkazivanja može biti i 100% na dan kupnje. Posebni uvjeti su u pravilu navedeni za vrijeme prijave ili za vrijeme potvrde ponude (na ugovoru), zato se u slučaju putnikovog otkazivanja FIT aranžmana te usluge se obračunavaju odvojeno od klasične ljestvice gore navedenih troškova otkazivanja. Takvi posebni uvjeti su većinom određeni kada se kupuje usluga po niskoj ili sniženoj cijeni sa rezervacijskih sustava za gore navedene usluge i ne dopuštaju promjene ili otkazivanja.
Prilikom otkaza putovanja putnik mora potpisati izjavu o otkazu koji će mu na potpis pružiti prodavatelj. Ako putnik odbije potpisati izjavu o otkazu, smatrat će se da putovanje putnik nije otkazao.
Ako se putnik ne pojavi ili otkaže ugovor o putovanju na dan početka putovanja ili čak nakon njegova početka, Palma Travel d.o.o. odnosno drugi organizator teretit će putnika za cjelokupnu vrijednost aranžmana.
U slučaju da Palma Travel d.o.o. nije organizator turističkog aranžmana, prilikom određivanja visine troškova zbog otkaza putovanja vrijede uvjeti glavnog organizatora koje je korisnik turističkog aranžmana dužan zatražiti na prodajnom mjestu. Potpisom Ugovora o putovanju korisnik je suglasan sa Općim uvjetima organizatora turističkog aranžmana.

Ljestvica otkazivanja za apartmane, vile i svjetionike ponuđača ADRIAGATE:
Sve države i mjesta iz ponude privatnih apartmana:
· do 30 dana prije dana početka usluge – 15% cijene aranžmana,
· 29 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
· 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
· 7 dana prije početka usluge uključujući i dan dolaska – 100% cijene aranžmana.
Sve države i mjesta iz ponude smještaja u vilama:
· do 56 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
· 56 do 43 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
· 42 do 29 dana prije dana početka usluge – 65% cijene aranžmana,
· 28 do 16 dana prije dana početka usluge – 90% cijene aranžmana,
· 15 dana prije početka usluge – 100% cijene aranžmana.
· nedolazak bez otkaza - 100% cijene aranžmana.
Sve države i mjesta iz ponude smještaja u svjetionicima:
· do 45 dana dana prije početka usluge – 10% cijene aranžmana
· 44 do 17 dana dana prije početka usluge – 50% cijene aranžmana
· 16 dana prije početka usluge uključujući i dan dolaska – 100% cijene aranžmana.

LJESTVICA OTKAZIVANJA ZA KRSTARENJA:
GRUPNI POLASCI (vrijedi za raspisane grupne polaske):
· do 90 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 790 kn po osobi (za Holland America 20% cijene aranžmana),
· 89 do 60 dana prije dana početka usluge - 30% cijene aranžmana,
· 59 do 45 dana prije dana početka usluge - 50% cijene aranžmana,
· 44 do 20 dana prije dana početka usluge - 75% cijene aranžmana,
· 19 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska - 100% cijene aranžmana.
INDIVIDUALNI POLASCI
Ljestvica troškova otkaza za brodsku kompaniju Costa Crociere:
Basic ponude:
· do 45 dana prije dana početka usluge - 25% cijene aranžmana,
· 44 do 30 dana prije dana početka usluge - 50% cijene aranžmana,
· 29 do 16 dana prije dana početka usluge - 75% cijene aranžmana,
· 15 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska - 100% cijene aranžmana.
Comfort i Deluxe ponude:
· do 45 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 390 kn po osobi,
· 44 do 30 dana prije dana početka usluge - 25% cijene aranžmana,
· 29 do 15 dana prije dana početka usluge - 50% cijene aranžmana,
· 14 do 5 dana prije dana početka usluge - 75% cijene aranžmana,
· 4 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska - 100% cijene aranžmana.
Krstarenja oko svijeta i njegovi dijelovi:
· 90 do 60 dana prije dana početka usluge - 25% cijene aranžmana,
· 59 do 15 dana prije dana početka usluge - 50% cijene aranžmana,
· 14 do 10 dana prije dana početka usluge - 75% cijene aranžmana,
· 9 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska - 100% cijene aranžmana.
„Last minute deal“ ponude krstarenja:
· 100% troškovi otkazivanja od dana rezervacije do dana početka usluge
Ljestvica troškova otkazivanja za brodsku kompaniju MSC:
Krstarenja koja traju 16 dana ili manje:
· do 60 dana prije dana početka usluge - fiksna naknada štete u iznosu od 390 kn po osobi,
· 59 do 30 dana prije dana početka usluge - 25% cijene aranžmana,
· 29 do 22 dana prije dana početka usluge - 40% cijene aranžmana,
· 21 do 15 dana prije dana početka usluge - 60% cijene aranžmana,
· 14 do 6 dana prije dana početka usluge - 80% cijene aranžmana,
· 5 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska - 100% cijene aranžmana.
Krstarenja koja traju 16 dana ili više:
· do 90 dana prije dana početka usluge - fiksna naknada štete u iznosu od 390 kn po osobi,
· 89 do 60 dana prije dana početka usluge - 25% cijene aranžmana,
· 59 do 52 dana prije dana početka usluge - 40% cijene aranžmana,
· 51 do 35 dana prije dana početka usluge - 60% cijene aranžmana,
· 34 do 15 dana prije dana početka usluge - 80% cijene aranžmana,
· 14 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska - 100% cijene aranžmana.
Krstarenja u MSC Yacht club kabinama:
· do 120 dana prije dana početka usluge - fiksna naknada štete u iznosu od 790 kn po osobi,
· 119 do 90 dana prije dana početka usluge - 25% cijene aranžmana,
· 89 do 60 dana prije dana početka usluge - 40% cijene aranžmana,
· 59 do 30 dana prije dana početka usluge - 60% cijene aranžmana,
· 29 do 15 dana prije dana početka usluge - 80% cijene aranžmana,
· 14 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska - 100% cijene aranžmana.
Pri sastavljenim programima (krstarenje, prijevoz, hotelski smještaj, izleti...) za svaki dio aranžmana vrijede vlastiti opći uvjeti.
Ljestvica otkaza za krstarenje po Jadranu - KATARINA LINE:
· do 30 dana prije dana početka usluge - fiksna naknada štete u iznosu od 1160 kn po osobi, odnosno 1540 kn po osobi kod deluxe krstarenja,
· 29 do 22 dana prije dana početka usluge - 25% cijene aranžmana,
· 21 do 15 dana prije dana početka usluge - 50% cijene aranžmana,
· 15 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska - 100% cijene aranžmana.
Putnik nema pravo na nikakav povrat u sljedećim primjerima:
· ukoliko se pravovremeno ne stigne u luku,
· ukoliko iz bilo kojih razloga prijevremeno napusti krstarenje,
· ukoliko nema valjanih dokumenata (osobnih dokumenata, viza..).

Opći uvjeti za ostale brodske kompanije su na raspolaganju u poslovnicama.
Neovisno o gore navedenim troškovima otkaza putovanja, postoji mogućnost i viših troškova i to onda kada isto uvjetuju važeći uvjeti prodaje te ih nalažu poslovni partneri. Za grupna krstarenja vrijede posebni opći uvjeti otkaza.
U slučaju otkaza od strane organizatora ili putnika, putnik nema pravo na naknadu troškova za vizu, troškova za cijepljenje i trošak putnog osiguranja.
Posebni uvjeti za KRSTARENJA, možete pronaći pod rubrikom: POSEBNI UVJETI ZA KRSTARENJA.
U svim slučajevima, kada je predmet ugovora kupnja zrakoplovnih karata, TA Palma osim troškova otkaza ima pravo i do zadržavanja rezervacijske pristojbe (TSC).
Za vrijeme putovanja putnik može prekinuti putovanje po svojoj želji i sa pisanom izjavom o prekidu. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja prekine putovanje, pri povratku nema pravo do povrata troškova ili otkupne cijene, ni djelomično ni potpuno. Ukoliko putnik po svojoj želji promijeni program, odnosno ne putuje po programu koji je sastavni dio ugovora TA Palma, smatra se da je putnik odustao od ugovora za vrijeme putovanja. U tom slučaju je putnik odgovoran za troškove i štetu koju je s time prouzročio. U slučaju promjene programa po vlastitoj želji ili zbog više sile, a da za to ne postoji razlog od strane TA Palma zbog nepravilno obavljene usluge, putnik nema pravo zahtijevati bilo kakve odštete ili smanjivanje cijene.
Putnik može nakon sklapanja ugovora promijeniti ime ili broj putnika, smještaj, datum putovanja, pod uvjetom da je takva promjena moguća bez otkazivanja aranžmana. Ukoliko je promjena bez otkazivanja moguća, TA Palma putniku zaračuna administrativne troškove u visini od 140 kn. Ukoliko promjena bez otkazivanja nije moguća visina troškova promjene aranžmana unutar 30 dana, dan prije početka izvršavanja usluge može biti jednaka troškovima otkazivanja koji su navedeni u toj točki. U slučajevima kada su troškovi viši osobito kada aranžman uključuje i prijevoz sa avionom i nastanu troškovi zbog otkazivanja i promjene od strane izvođača pa TA Palma zahtjeva povrat stvarnih troškova, koji mogu biti viši od gore navedenih.

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici turističkih agencija dužni su svim putnicima ponuditi paket putnog osiguranja koji uključuje zdravstveno osiguranje za vrijeme boravke u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Putnik može prilikom prijave ili u trenutku sklapanja Ugovora uplatiti samo pojedinačnu policu osiguranja ili cjelokupni paket putnog osiguranja. Palma Travel d.o.o. preporučuje ugovaranje paketa putnih osiguranja. Police osiguranja mogu se ugovoriti do trenutka polaska na putovanje, osim police osiguranja od otkaza putovanja koja se može ugovoriti do trenutka sklapanja ugovora o putovanju, što uključuje i paket putnih osiguranja koji sadrži osiguranje od otkaza putovanja. Premija osiguranja izračunava se uzimajući u obzir vrijednost usluge putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Palma Travel d.o.o. ima sklopljen ugovor o posredovanju. Palma Travel d.o.o. nastupa kao sporedni posrednik u prodaji polica osiguranja.
Ako putnik sklopi osiguranje od rizika otkaza putovanja kod nekog od osiguravajućih društava, putnikova se prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju u tom osiguravajućem društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva. Tijek rješavanja slučaja odštete i vrijeme rješavanja slučaja odštete u domeni je osiguravajućeg društva kod kojeg je ugovoreno osiguranje od rizika otkaza putovanja.

ORGANIZATOROV OTKAZ ILI PROMJENA PUTOVANJA
TA Palma si u skladu sa važećim zakonodavstvom daje pravo do otkazivanja putovanja ili promjene programa putovanja. TA Palma si daje pravo da otkaze putovanje najkasnije 5 dana prije predviđenog polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno je najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu idući:

PALMINI UVJETI:
· Za putovanje s autobusom – najmanje 40 putnika u autobusu, osim ako nije navedeno drugačije
· Za putovanja na redovnim zrakoplovnim linijama - Europa – najmanje 15 putnika u pojedinoj skupini, osim ako nije navedeno drugačije
· Za putovanja na redovnim zrakoplovnim linijama – Daleka putovanja – najmanje 15 putnika u pojedinoj skupini, osim ako nije navedeno drugačije
· Za putovanja sa posebnim zrakoplovima, vlakovima, brodovima – najmanje 80% popunjenosti kapaciteta

TA Palma ima pravo do potpunog ili djelomičnog odstupanja od ugovor, ako prije ili tijekom izvođenja programa nastupe izvanredne okolnosti, koje nije bilo moguće očekivati, otkloniti ili izbjeći, za TA Palma te okolnosti su utemeljeni razlog za ne sklapanje ugovora kada bi takve okolnosti postojale u trenutku sklapanja ugovora. TA Palma može otkazati ugovor ili zahtijevati povrat štete od putnika koji neposredno krši odredbe ugovora kojeg je sklopio sa TA Palma, ukoliko se ugotovi da je putnik namjerno dao pogrešne podatke o broju putnika ili njihovoj starosti, odnosno došlo je do promjena tijekom putovanja, putnik o tome nije obavijestio TA Palma. TA Palma ima pravo do promijene sata i dana polaska, odnosno otkaza putovanja zbog promijene zrakoplovnog voznog reda ili nastupa više sile te prava do promijene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (novi vozni red, nestabilan položaj u državi, gdje je organiziran program, prirodne katastrofe ili drugi nepredviđeni uzroci na koje TA Palma ne može utjecati), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. Kod turističkih aranžmana i usluga gdje je važan uvjet odgovarajuće vrijeme se odstupanje organizatora od ugovora zbog neodgovarajućih vremenskih uvjeta računa kao odstupanje od ugovora zbog izvanrednih okolnosti, odnosno više sile. Ta Palma ne može preuzeti odgovornost za promjenu programa zbog nastupa bilo kakve više sile prije i/ili tijekom trajanja putovanja. U tim slučajevima putnicima osigura usluge u promijenjenom obliku, glede na postojeće mogućnosti.
U slučaju da TA Palma otkaže putovanje putnik ima pravo do cjelokupnog povrata uplaćene cijene aranžmana. U slučaju otkaza putovanja od strane TA Palma, putnik nema pravo do povrata troškova vize, potrebne za ulazak u državo gdje se putuje ili troškova cijepljenja koji su bili zahtijevani programom. TA Palma će obavijestiti putnika o bilo kakvoj naknadnoj promijeni programa. Ukoliko TA Palma, odnosno drugi organizator putovanja odstupi od ugovora tijekom njegova ispunjavanja, ima pravo do pravednog plaćanja za dogovorene usluge. Isto tako putnik nema pravo do povrata administrativnih troškova i osiguranja sklopljenoga kod osiguravajuće kuće. TA Palma ne odgovara za kašnjenja letova, brodova ili vlakova, kao ni za promijene programa koje bi nastale kao posljedica takvih kašnjenja. U slučaju da stanje na destinaciji ne dopušta TA Palmi ne dopušta smještaj putnika u naručenom objektu, lako TA Palma smjesti putnika u istom kraju u drugi objekt jednake kategorije.

PUTNI DOKUMENTI
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo, mora imati važeći putni dokument ili drugi važeći odgovarajući dokument s kojim lako može ući u određenu državu. U slučaju, da pojedine države uvjetuju ulazak u državu s određenom vremenskom valjanošću putnog dokumenta prije isteka valjanosti na dan ulaska, putnik je dužan sam paziti na te odredbe. TA Palma ne odgovara za moguće neugodnosti ili prisilan prekid putovanja. Putnik se mora sam informirati o važećim propisima o putnim dokumentima, vizama, deviznim, carinskim i zdravstvenim propisima. Palma ne provjerava državljanstva putnika, zato je gost dužan brinuti, da on osobno te njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenim s pograničnim carinskim, zdravstvenim, i drugim propisima svoje države, kao i one u koje ili iz kojih putuje. Putnik si zato mora prije putovanja, odnosno do roka koji je određen u programu, dobiti vize za države u koje putuje te obaviti cijepljenja koja su obavezna za te države. Ukoliko putnik ne ispuni te obaveze, TA Palma postupa u skladu sa odredbama o putnikovom otkazu putovanja. U slučaju da TA Palma uređuje vizu putniku, agencija ne garantira za uspješnost pridobivanja iste. Troškove pridobivanja vize TA Palma u tom slučaju ne vraća. TA Palma ne jamči za točnost informacija, ukoliko si putnik sam uređuje dokumente. Isto tako u slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih prepreka, agencija ne snosi odgovornost, sve troškove nastale zbog odbijenice snosi putnik sam. Posredovanje TA Palma prilikom pridobivanja vize nije uključeno u cijenu putovanja, odnosno plaća se posebno. Smatra se da si putnik sam uređuje vizu kada TA Palma ne dostavi potrebne dokument za uređivanje vize u roku određenom u ponudi ili programu. Zbog zahtijeva u međunarodnom putničkom prometu (zrakoplovni, brodski, autobusni...) putnik je dužan tijekom prijave posredovati sve potrebne podatke o svim sudionicima putovanja ili ljetovanja koje prijavljuje. Podaci moraju biti identični podacima u službenim dokumentima koje su sudionici putovanja dužni u skladu sa propisima o prelasku državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim aktima, nositi sa sobom. U slučaju, da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, odgovara za sve nastale troškove sudionika putovanja sam putnik. Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim i hotelskim objektima te dobronamjerno sudjelovati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluga. Ako se putnik ne drži svojih obaveza, odgovara organizatoru putovanja za prouzročenu štetu, organizator otklanja bilo kakvu odgovornost za štetu koju bi putnik pretrpio u takvom slučaju. Na putovanju se putnik treba ponašati na način koji ne ugrožava život i zdravlje suputnika i ne ugrožava sami tijek putovanja. U slučaju da se putnik ponaša u suprotnosti s tom odredbom, predstavnik ga ima pravo isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova koji se plaćaju na samoj destinaciji.

OBAVIJESTI PRIJE POLASKA NA PUTOVANJE
Za putovanja u organizaciji TA Palma, putnik dobije konačnu obavijest najkasnije 5-7 dana prije odlaska; ako putnik ne primi obavijest u tom roku, preporučujemo da o tome obavijesti prodajno mjesto. Putnici dobiju obavijest prije putovanja na svoju e-mail adresu (u slučaju da su ju dali pri prijavi), inače mogu obavijest preuzeti ili naručiti na prodajnom mjestu , gdje je dostupna najkasnije 5-7 dana prije početka putovanja. U slučaju da drugi organizator putovanja organizira turistički aranžman, putnik dobiva obavijest o polasku najkasnije 2 dana prije odlaska. U slučaju da putnik ne primi obavijest o polasku do 1 dan prije polaska, molimo ga da se obrati na svoje prodajno mjesto. Šteta koja bi nastala zbog toga što je putnik dao nepotpunu ili nepravilnu adresa u svrhu popunjavanja vouchera ili ugovora, snosi sam putnik.

ZDRAVSTVENI PROPISI
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije putnik je dužan cijepiti se i dostaviti odgovarajući dokument za putovanje u određene zemlje. Cijepljenje je također obavezno u slučajevima kada je takav propis usvojen nakon sklapanja ugovora o putovanju i ne smatra se opravdanim razlogom za otkaz ugovora, ukoliko ne postoje kontraindikacije zdravlju putnika. U tom slučaju putnik je dužan podnijeti liječničku potvrdu. U slučaju da su u programu za putovanje navedena, odnosno zahtijevana određena cijepljenja, svaki putnik mora osigurati međunarodni certifikat - žuta knjižica s upisanim obavljenim cijepljenjima. TA Palma ne snosi odgovornost za bilo kakve komplikacije ili putnikov prekid putovanja, zbog putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa zemlje u koju ulazi, ili programa na koji se prijavio, kao i za troškove povezane s tim.

PRTLJAGA
Organizator putovanja, agent ili posrednik nisu odgovorni za prijevoz prtljage, zato ne odgovaraju za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage i drugih dragocjenosti u smještajnom objektu ili u autobusu. Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnika adresira na prijevoznika, hotel ili drugog neposrednog pružatelju usluga. Za prijevoz posebne prtljage, kao što su bicikli, surf, kite, golf oprema, ronilačka oprema ... putnik mora prijevozniku plaćati naknadu ili u agenciji ili na aerodromu kako je predviđeno u ponudi. U svakom slučaju je prijevoz takve prtljage potrebno najaviti tijekom prijave, zrakoplovni prijevoznik si zbog ograničenog kapaciteta svejedno daje za pravo da odbije prijevoz takve prtljage. Sve troškove odnosno štetu koja bi zbog toga nastala, snosi sam putnik. U zrakoplovnom prijevozu, putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage sukladno odredbama prijevoznika, svaki dodatni kilogram putnik plaća na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, , odnosno prema odredbama zračnog prijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatnu prtljagu. U zrakoplovnom prijevozu je za prtljagu odgovorna isključivo zrakoplovna tvrtka, na temelju pravila koja se primjenjuju u međunarodnom zrakoplovnom putničkom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispuni obrazac PIR zrakoplovne tvrtke te ispunjenog preda predstavniku zrakoplovne kompanije, jedan primjerak zadrži za sebe. Na osnovu obrasca mu zrakoplovna kompanija isplaćuje odštetu u skladu s propisima koji se primjenjuju u međunarodnim zrakoplovnom putničkom prometu. TA Palma nije odgovorna za krađu ili oštećenje putnikove prtljage i drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumenata iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana, i sl.) i prijevoznih sredstava (avioni, autobusi, brodovi, i sl.).

TOČNOST PRIJEVOZNIKA
TA Palma nije odgovorna za točnost prijevoza u kopnenom i pomorskom prijevozu kada se obavlja putem javnih prijevoznih sredstava, na redovnim ili izvanrednim putničkim prijevozima ili plovidbama. Odgovornost prijevoznika propisano je u ugovoru između putnika i prijevoznika, koji stupa na snagu uz uporabu prijevoznog sredstva. TA Palma nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz kašnjenja, otkazivanja ili preinaka prijevoza ili prijevoznog sredstva. TA Palma zadržava pravo izmjene zbog različitih tehničkih i organizacijskih razloga. Isto tako može doći do kašnjenja, koji su najčešće posljedica preopterećenosti u cestovnom i brodskom prometu, štrajkova i lošeg vremena, a na njih organizator nema utjecaja. Kvaliteta prijevoznih sredstava je u pravilu, i ako nije drugačije naznačeno u programu, prosječne lokalne kategorije. Sve zrakoplovne usluge isključivo su u nadležnosti zrakoplovnih prijevoznika i na njih agencija nema utjecaja. Zrakoplovna tvrtka može bez prethodne najave promijeniti cijenu i vrijeme prijevoza, zrakoplovne i sigurnosne pristojbe i naknade za gorivo. Može promijeniti i uvjete za prijenos dopuštene prtljage, kako ručne i tako i predane, postupak provjere putnika i prtljage. Pravo zrakoplovnog prijevoznika je da zbog tehničkih ili organizacijskih razloga promjeni dan, vrijeme leta, tip zrakoplova ili ponudi zamjenski let. Zbog tih i organizacijskih razloga (korištenje drugog zrakoplovnog prijevoznika, zbog popunjenosti kapaciteta, promjene u cijeni) dajemo si za pravo promjenu mjesta, datuma, vremena, tipa zrakoplova, zrakoplovnih linija (npr. dodatna slijetanja, zamjena zračnih luka ...). Prvi i zadnji dan programa uvijek su namijenjeni putovanju (zračni prijevoz, transfer). Promjene u letovima mogu se također pojaviti u trenutku izdavanja kataloga, tako da su dani i vremena letova informativni i određeni nekoliko mjeseci unaprijed prije vašeg polaska. Stoga su svi podaci navedeni u katalogu samo informativne naravi i nisu obvezujući. Točan raspored leta i konačne informacije bit će objavljeni na našoj web stranici ili ćemo vas naknadno obavještavati o mogućim promjenama. Kašnjenje letova nije u nadležnosti agencije. Do kašnjenja zrakoplovnih prijevoznika može doći zbog različitih uvjeta, opterećenja zračnog prostora i sl. Imajte na umu da sigurnost putnika ima prioritet u odnosu na točnost leta. Putnici će dobiti zrakoplovnu kartu za polazak i povratak, obično u zračnoj luci, od našeg predstavnika zajedno sa svim putnim dokumentima. Neke zračne luke koriste isključivo ulaznicu u elektronskom obliku, zato ih putnici ne dobiju u tiskanom obliku. Za prijavu na let dovoljan je osobni dokument. Za putnike koji su kupili samo zrakoplovnu kartu, posebno vrijedi upozorenje da još jednom najmanje 48 sati prije leta provjere točno vrijeme leta. Agencija ne snosi odgovornost za oštećenu ili izgubljenu prtljagu. U takvim slučajevima odmah se obratite odgovarajućoj službi izravno u zračnoj luci, obično odjeljak „lost and found“, gdje ćete dobiti odgovarajući zapisnik i referentni broj. Zrakoplovni prijevoznik neće uzeti u obzir kasnije reklamacije. U slučaju da putnik kupi zrakoplovnu kartu na redovnoj liniji ili na niskotarifnom prijevozniku, primjenjuju se stroga pravila prijevoznika, koja, naravno, putnik dobiva od prodajnog predstavnika na zahtjev ili rezervaciju. U ovom slučaju Ta Palma je samo posrednik u prodaji. Isto vrijedi za već predanu prtljagu kod letova sa najnižom cijenom te je za istu potrebna doplata (putnik može birati između različitih težina). Putnik je dužan dati ime i prezime za rezervaciju kako je napisano u osobnom dokumentu (putovnica), budući da podaci moraju odgovarati podacima na zrakoplovnoj karti. Ta Palma nije odgovorna za bilo kakve pogrešne prikaze informacija, ali posljedično su prijevoznici su ti koji zaračunaju troškove promijene, u slučaju da prijevoznik ne dopušta promjene, potrebno je kupiti novu kartu. S konačnom cijenom koju zaprimi putnik u ponudi ili tijekom rezervacije, točno je navedeno što cijena uključuje (zrakoplovni prijevoz, zrakoplovne i sigurnosne pristojbe, nadoplatu za gorivo, rezervacijske troškove), kao i to koliko je uključene prtljage, kakve su doplate, kakvi su troškovi moguće promjene ukoliko je ista dozvoljena i podatak o tome koliki iznos prijevoznik vrati u slučaju eventualnog otkaza. Sve troškove određuje prijevoznik i ovise o prodajnoj tarifi zrakoplovnog prijevoza.

GUBITAK DOKUMENATA
U slučaju da putnik tijekom putovanja izgubi dokumente ili su mi isti ukradeni te su mi neophodni za nastavak putovanja ili povratak u domovinu, putnik je dužan o vlastitom trošku osigurati nove dokumente. Pri uređivanju formalnosti u vezi s tim, putnik se može za savjete i pomoć obratiti vođi putovanja ili predstavniku TA Palma, odnosno predstavniku organizatora putovanja. U slučaju da putnik mora zbog izgubljenih ili ukradenih dokumenata prekinuti putovanje, nema pravo na povrat uplaćenog putovanja ili povrat troškova.

INFORMACIJE
Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu, ne obvezuju TA Palma više od uvjeta u programu ili ponudi. U slučaju sumnje, važećim se smatra pisana ponuda, pisana informacija ili pismeno objašnjenje. Cijene i fotografije objavljene na posredničkim mjestima ili direktno na internetskim stranicama hotela i drugih objekata, kao i njihovih promidžbenih materijala su samo informativne prirode, a ukoliko su u suprotnosti sa drugačijim informacijama u pisanom programu, pisanoj informaciji ili u pisanom obrazloženju TA Palme prije sklapanja ugovora o turističkom aranžmanu, TA Palma ne jamči potpunost ili vjerodostojnost tih podataka. Upute i Posebni uvjeti te Korisne informacije i iskrena riječ objavljeni u katalogu i/ ili cjenika vrijede za sve aranžmane, kao i za individualne i grupne polaske, za raspisane i posebno pripremljene programe i rezervirane usluge, te su sastavni dio Općih uvjeta.
Prosječna briga stranke, koja svoje usluge naručuje putem interneta ili telefonske prodaje je da sve relevantne informacije dobije sama putem internetskih stranica smještajnog objekta ili odmorišne destinacije.

KATEGORIZACIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA I OPĆENITO O KUĆNIM PRAVILIMA
Smještaj u programima označen je prema službenoj kategorizaciji u pojedinim zemljama, važećim u trenutku izdavanja programa. Na nju organizator nema utjecaja, zato je potrebno uzeti u obzir da kriteriji kategorizacije u nekim turističkim destinacijama znatno odstupaju od kriterija koji su korišteni u Hrvatskoj/Sloveniji te u većini zemalja zapadne Europe. Iz toga slijedi, da na tim destinacijama preporučujemo rezervacije hotela više kategorije. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju, danu od strane ovlaštene agencije organizatora, koja nije u skladu sa opisima usluga u njegovom programu. Kućni redovi, prehrana, usluge, plaže i ostala ponuda hotela pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija. Organizator također nema nikakav utjecaj na te elemente.
U slučaju da se gost ne pridržava kućnog reda hotela, ili svojim ponašanjem (namjerno ili nenamjerno) prouzroči štetu, agencija za nastale troškove ne preuzima nikakvu odgovornost. Gost ih sam rješava na licu mjesta, izravno s hotelom ili zgradom u kojoj je nastala šteta. Isto vrijedi i za sva prijevozna sredstva, ili bilo što u okviru organiziranog programa odmora ili putovanja.
Za aranžmane na osnovi all inclusive usluge, potrebno je pažljivo pročitati opis usluga u programu ili ponudi, budući da se sveobuhvatne ponude u pojedinim hotelima razlikuju jedna od druge. Uobičajeno, osnovna usluga kod ALL INCLUSIVE ponuda je puni pansion (doručak, ručak i večera), a pića su uključena u obroke. U slučaju da putnik prilikom rezervacije ne izvrši uplate smještaja sa posebnim karakteristikama (strana more, balkon, lokacija - orijentacija predviđeni kat i sl.), biti će smješten u jednoj od soba, koje su službeno registrirane za izdavanje gostima u hotelu. Raspored soba je odgovornost hotelijera, organizator putovanja nema nikakvog utjecaja, a želje putnika mogu biti posredovane, ali nije u mogućnosti jamčiti da će biti ispunjene. Prilikom smještaja u jednokrevetnoj sobi, putnik mora uzeti u obzir da smještaj ne odgovara standardu dvokrevetne sobe, te da je soba znatno manja i ima lošiju poziciju. Prilikom smještaja u trokrevetnoj sobi, putnik mora uzeti u obzir da je u većini slučajeva dvokrevetna soba s pomoćnim ležajem, smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja druge dvije osobe. Tipično, ovo je sklopivi krevet koji nije iste veličine i udobnosti kao i osnovni krevet te je pogodan za djecu.

REKLAMACIJE ODNOSNO PRITUŽBE
Putnik mora na nepravilnosti odnosno nedostatke u pružanju ugovorenih usluga ukazati na licu mjesta izjavom reklamacije voditelju putovanja, predstavniku Organizatora, odnosno predstavniku drugog organizatora putovanja koji organizira turistički aranžman, neposrednom pružatelju usluga odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji. U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija mogla riješiti na licu mjesta (na primjer nezadovoljavajuća čistoća sobe, oprema, položaj sobe itd.), a putnik nije prigovorio na licu mjesta i o nepravilnostima nije obavijestio gore navedene osobe, smatra se da se putnik složio s tako pruženom uslugom i time je izgubio pravo na kasnije podnošenje reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene odnosno naknadu štete. TA Palma neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio zapisnik predstavnika organizatora odnosno pružatelja usluge o reklamaciji iz kojeg će proizlaziti da se nedostatke nije moglo riješiti na licu mjesta.
Postupak reklamacije: putnik odmah na licu mjesta mora reklamirati neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora, a u njegovoj odsutnosti pružatelju usluge. Pri otklanjanju uzroka reklamacije, putnik treba surađivati s predstavnikom s dobrom voljom. Ako putnik ne prihvati ponuđena rješenja uzroka reklamacije koja odgovaraju ugovorenim uslugama, Organizator neće uzeti u obzir kasnije zahtjeve za povrat troškova ili smanjenje cijene putovanja. Ako uzrok reklamacije nije moguće otkloniti, putnik će s predstavnikom sastaviti pisani izvještaj. Nakon povratka s putovanja, putnik mora u roku od dva tjedna od završetka putovanja, poslati preporučenom poštom pisanu reklamaciju na adresu: Palma Travel d.o.o., Praška 9, 10000 Zagreb, ili na adresu elektroničke pošte: booking@palma-travel.hr te priložiti dokaze na okolnost osnovanosti reklamacije, i to najmanje: pisanu potvrdu s potpisom predstavnika ili pružatelja usluge, račune povezane sa dodatnim troškovima i slično. Putnik također može reklamaciju uputiti prodajnom mjestu na kojem je sklopio ugovor o putovanju.
TA Palma je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.
Kada TA Palma nije odgovorni organizator putovanja proslijedit će reklamaciju odgovornom organizatoru putovanja i pisano obavijestiti putnika o učinjenome.
Kada Organizator nastupa samo u ulozi informatora, putnik mora sve reklamacijske zahtjeve prijaviti na licu mjesta stvarnom neposrednom pružatelju odnosne usluge.
Bez pisane reklamacije Organizator neće razmatrati zahtjeve za smanjenje cijene ili naknadu štete. Reklamacija poslana poštom mora biti potpisana, a podnijeti ju može svaki putnik u svoje ime ili za to pisano opunomoćiti treću osobu.
Putnik ima pravo na povrat cijene ili naknadu štete u visini stvarne vrijednosti neizvršene usluge. Ova odredba ne primjenjuje se na slučajeve kada Organizator ima pravo na otkaz aranžmana ili promjenu programa, sukladno primjenjivim pravilima. Ograničenje odgovornosti vrijedi za sva putovanja za koja je sklopljen ugovor o putovanju. Putnik nema pravo na naknadu izgubljene dobiti te naknadu nematerijalne štete i troškova koji iz nje proizlaze.
Za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje Organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom, Organizator odgovara putniku do visine propisane stavkom 2. članka 45. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Organizatora i on se u odnosu na putnika može pozvati na to. Naknada štete ili sniženje cijene na koje putnik ima pravo oduzimaju se jedne od drugih.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
TA Palma sve zaprimljene osobne podatke o putnicima čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te drugim primjenjivim propisima. Smatra se da putnik potpisom ugovora o putovanju daje suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora. Putnik prihvaćanjem ovih općih uvjeta istodobno daje suglasnost TA Palmi za prenošenje osobnih podataka ovlaštenim trećim osobama, te suglasnost da se putnikovi osobni podaci mogu upotrebljavati u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi TA Palme i njenih poslovnih partnera. Ako putnik ne želi dati takvu suglasnost, o tome se mora izjasniti prilikom prijave na putovanje.

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA KLIJENATA
UVODNE ODREDBE
Palma Travel d.o.o. pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.) Cilj ove politike je pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju.
PODRUČJE PRIMJENE
Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Palma Travel d.o.o. prikuplja i obrađuje i podataka koje prikupljaju i obrađuju Palma Travel-ovi d.o.o. partneri u ime i za potrebe Palma Travel-a d.o.o.. Klijentom se smatra osoba koja je od Palma Travel-a zatražila uslugu ili ponudu za uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).
NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Zakonita, poštena i transparentna obrada
Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.
Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka
Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.
Ograničenje količine podataka
Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.
Točnost podataka
Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.
Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka
Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi. Također, rokovi pohrane podataka ovise o interesu naših klijenata da se kontaktiranje izvrši putem kontakt podataka koji su ujedno i osobni podaci klijenta. U pravilu, osobne podatke čuvamo pet godina od vremena izvršenja usluge, ako drugim zakonskim propisima nije drugačije određeno. Ako podatke obrađujemo na temelju privole klijenta, podatke čuvamo sve dok klijent ne povuče privolu. Podaci iz sustava videonadzora redovito se brišu, a čuvaju se najviše tri mjeseca osim u slučajevima kada su nužni za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima.
Sigurnost osobnih podataka
Pridajemo najveću moguću pažnju sigurnosti osobnih podataka. U tome nam pomaže sustav upravljanja kvalitetom poslovanja potvrđen ISO 9001 certifikatom i interne sigurnosne procedure.
PRAVA KLIJENATA
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:
Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o izvoru podataka ako nisu prikupljeni od klijenta, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.
Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. Palma Travel d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.
Pravo na ograničenje obrade
Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Palma Travel d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.
Pravo na prenosivost podataka
Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.
Pravo na prigovor
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.
Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila
Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.
NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:
Prikupljanje podataka u poslovnicama
Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu. Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti druga osoba, ili nam korisnik podatke može javiti telefonom ili mailom.
Prikupljanje podataka putem weba
Na našim web stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na web stranicama.
Privola klijenta
Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.
VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO
Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima. Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice), broj kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja. Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između Palma Travel-a d.o.o. i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je Palma Travel-u d.o.o. dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.
SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:
Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora
Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.
Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima
Palma Travel d.o.o. može upotrebljavati sve kontaktne podatke klijenta za slanje promidžbenih obavijesti o svim uslugama i proizvodima Palma Travel-a d.o.o. putem svih kanala za promidžbu, osim ako klijent ne odredi drugačije. Kako bi klijent mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, nužno je da